ویرتا

وقوع جنگ جمل بین امام علی امیر المؤمنین (ع) و سپاه ناکثین (۳۶ق)

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

وقوع جنگ جمل بین امام علی امیر المؤمنین (ع) و سپاه ناکثین (۳۶ق)

امام علی علیه السلام در سخنرانی اش به هنگام حركت به سوی جنگ:

أدهَی النّاسِ وأَسخاهُم؛ طَلحَةَ، وأشَجَعِ النّاسِ؛ الزُّبَیرِ، وأطوَعِ النّاسِ فِی النّاس؛ عائِشَةَ، وأُسرَعِ النّاسِ إلی فِتنَةٍ؛ یعلَی بنِ امَیةَ. وَاللّهِ، ما أنكَروا عَلَی شَیئا مُنكرا، ولَا استَأثَرتُ بِمالٍ، ولا مِلتُ بِهَوی، وإنَّهُم لَیطلُبونَ حَقّا تَرَكوهُ، ودَما سَفَكوهُ، ولَقَد وَلوهُ دونی، وإن كُنتُ شَریكَهُم فِی الإِنكارِ لِما أنكَروهُ. وما تَبِعَةُ عُثمانَ إلّا عِندَهُم، وإنَّهُم لَهُمُ الفِئَةُ الباغِیةُ؛ بایعونی ونَكَثوا بَیعَتی، ومَا استَأنَوا بی حَتّی یعرِفوا جَوری مِن عَدلی، وإنّی لَراضٍ بِحُجَّةِ اللّهِ عَلَیهِم، وعلِمِهِ فیهِم، وإِنّی مَعَ هذا لَداعیهِم ومُعذِرٌ إلَیهِم؛ فَإِن قَبِلوا فَالتَّوبَةُ مَقبولَةٌ، وَالحَقُّ أولی ما انصُرِفَ إلَیهِ، وإن أبَوا أعطَیتُهُم حَدَّ السَّیفِ، وكَفی بِهِ شافِیا مِن باطِلٍ وناصِرا.

من به چهار چیز مبتلا گشتم: زیرك ترین و سخاوتمندترینِ مردم، طلحه، و شجاع ترینِ مردم، زبیر، و مُطاع ترینِ مردم در نزد مردم، عایشه، و سریع ترینِ مردم در فتنه انگیزی، یعلَی بن امیه. به خدا سوگند، از من زشتی ندیدند و ثروتی را به خود اختصاص ندادم و به سوی هوا و هوس نرفتم. آنان حقّی را می جویند كه خود به كناری نهادند و خونی را طلب می كنند كه خود بر زمین ریختند و آنان، خودشان عهده دار آن بودند، نه من. اگر من شریك آنان بودم، آن را زشت نمی شمردند. پیامد خون عثمان، تنها بر گردن آنان است و آنان، همان گروه ستمكارند. با من بیعت كردند و سپس بیعت مرا شكستند و به من فرصت ندادند تا ستمكاری مرا از عدالت من بازشناسند. من به حجّت الهی بر آنان و آگاهی اش درباره آنها خشنودم. با این همه، آنان را [به اطاعت ] فرا می خوانم و عذرشان را می پذیرم. اگر پذیرفتند، توبه، پذیرفته شده است و حق، بهترین چیزی است كه به سویش بازگشت شود، و اگر سر باز زدند، تیزی شمشیر را به آنان نشان می دهم كه آن، برای درمان باطل و یاوری حق، بسنده است.

الاستیعاب: ج ۲ ص ۳۱۸ الرقم ۱۲۸۹.

الإرشاد:

لَمّا تَوَجَّهَ أمیرُ المُؤمِنینَ علیه السلام إلَی البَصرَةِ نَزَلَ الرَّبَذَةَ، فَلَقِیهُ بِها آخِرُ الحاجّ، فَاجتَمَعوا لِیسمَعوا مِن كَلامِهِ وهُوَ فی خِبائِهِ، قالَ ابنُ عَبّاسٍ: فَأَتَیتُهُ فوَجَدتُهُ یخصِفُ نَعلًا، فَقُلتُ لَهُ: نَحنُ إلی أن تُصلِحَ أمرَنا أحوَجُ مِنّا إلی ما تَصنَعُ! فَلَم یكَلِّمنی حَتّی فَرَغَ مِن نَعلِهِ، ثُمَّ ضَمَّها إلی صاحِبَتِها ثُمَّ قالَ لی: قَوِّمَها؟ فَقُلتُ: لَیسَ لَها قیمَةٌ. قالَ: عَلی ذاكَ! قُلتُ: كِسرُ دِرهَمٍ! قالَ: وَاللّهِ لَهُما أحَبُّ إلَی مِن أمرِكُم هذا، إلّا أن اقیمَ حَقّا أو أدفَعَ باطِلًا.

آن گاه كه امیرمؤمنانْ قصد بصره كرد، در رَبَذه توقف نمود و آخرین حاجیان، او را در آن جا ملاقات كردند و نزد او كه در خیمه خویش بود جمع شدند تا سخنش را بشنوند. ابن عبّاس می گوید: نزد او رفتم و دیدم كفشی را وصله می كند. به وی گفتم: ما به اصلاح كارهایمان نیازمندتریم از این كاری كه [اكنون ] انجام می دهی. با من سخن نگفت تا از [وصله كردن ] كفش خود، فارغ شد و آن را كنار لنگه دیگرش نهاد. پس به من فرمود: «اینها را قیمت كن». گفتم: قیمتی ندارند. فرمود: «هرچه می ارزد، بگو!». گفتم: كمتر از یك درهم [می ارزند]. فرمود: «به خدا سوگند، اینها برایم دوست داشتنی تر است از این حكومت بر شما، مگر آن كه حقّی را به پا دارم یا باطلی را برانم».

الإرشاد: ج ۱ ص ۲۴۷

امیر مؤمنان، سه روز به جملیان مهلت داد تا دست بردارند و حرمت نگه دارند؛ ولی چون پافشاری آنان را بر مخالفت دید، در میان یارانش برخاست و فرمود:

عِبادَ اللّهِ! انهَدوا إلی هَؤلاءِ القَومِ مُنشَرِحَةً صُدورُكُم، فَإِنَّهُم نَكَثوا بَیعَتی، وقَتَلوا شیعَتی، ونَكَّلوا بِعامِلی، وأخرَجوهُ مِنَ البَصرَةِ بَعدَ أن آلَموهُ بِالضَّربِ المُبَرِّحِ، وَالعُقوبَةِ الشَّدیدَةِ، وهُوَ شَیخٌ مِن وُجوهِ الأَنصارِ وَالفُضَلاءِ، ولَم یرعَوا لَهُ حُرمَةً، وقَتَلُوا السَّبابِجَةَ رِجالًا صالِحینَ، وقَتَلوا حُكَیمَ بنَ جَبَلَةَ ظُلما وعُدوانا؛ لِغَضَبِهِ للّهِ، ثُمَّ تَتَبَّعوا شیعَتی بَعدَ أن هَرَبوا مِنهُم وأخَذوهُم فی كُلِّ غائِطَةٍ، وتَحتَ كُلِّ رابِیةٍ، یضرِبونَ أعناقَهُم صَبرا، ما لَهُم؟ «قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّی یؤْفَكُونَ»!! فَانهَدوا إلَیهِم عِبادَ اللّهِ، وكونوا اسودا عَلَیهِم؛ فَإِنَّهُم شِرارٌ، ومُساعِدوهُم عَلَی الباطِلِ شِرارٌ، فَالقَوهُم صابِرینَ مُحتَسِبینَ مَوَطِّنینَ أنفُسَكُم، إنَّكُم مُنازِلونَ ومُقاتِلونَ، قَد وَطَّنتُم أنفُسَكُم عَلَی الضَّربِ وَالطَّعنِ ومُنازَلَةِ الأَقرانِ. فَأَی امرِی ءٍ أحَسَّ مِن نَفسِهِ رَبَاطَةَ جَأشٍ عِندَ الفَزَعِ وشَجاعَةً عِندَ اللِّقاءِ ورأی مِن أخیهِ فَشَلًا ووَهنا، فَلیذُبَّ عَنهُ كَما یذُبُّ عَن نَفسِهِ؛ فَلَو شاءَ اللّهُ لَجَعَلَهُ مِثلَهُ.

«ای بندگان خدا! با سینه های گشاده، به سوی این گروه، حمله برید؛ چرا كه آنان بیعتم را شكستند، پیروانم را كشتند، كارگزارم را شكنجه دادند و او را پس از این كه با زدنی سخت و مجازاتی شدید، آزار و اذیت كردند، از بصره بیرون راندند، درحالی كه او پیرمردی است از چهره های سرشناس انصار و اهل فضیلت. برای او حرمتی نگه نداشتند و سِنْدیان را كه مردانی صالح بودند به قتل رساندند و حُكَیم بن جَبَله را چون برای خدا نسبت به آنان خشم گرفته بود، ظالمانه و با دشمنی كشتند و پس از آن كه پیروان من از دست آنان گریختند، تعقیبشان كردند و آنان را در هر پَستی و بلندی ای گرفتند و با شكنجه و زجر، گردن زدند. آنها را چه شده است؟! «خداوند، آنان را بكُشد. كی [به سوی حق ] بازگردانده می شوند». ای بندگان خدا! به سویشان بشتابید و چون شیر، بر آنان یورش ببرید؛ چرا كه آنان، اشرارند و كسانی كه آنها را بر باطلْ یاری می دهند نیز از اشرارند. با شكیبایی و به حساب خدا گذاردن و آمادگی روحی خود، با آنان رو به رو شوید. به راستی كه شما مبارزه جو و پیكاركننده اید و جان خویش را برای ضربه شمشیر و نیزه و جنگ با هماوردان، آماده ساخته اید. هركس به هنگام سختی در خود، آرامشی احساس كرد و به هنگام رو در رویی، در خود، شجاعتی یافت و در برادرش سستی و هراسی دید، از او حمایت كند، چنان كه از خود حمایت می كند كه اگر خدا می خواست، او را مانند وی قرار می داد».

الجمل: ص ۳۳۴

متن موزیک فاصله نه هوروش باند

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

متن موزیک فاصله نه هوروش باند
Lyrics New Song By : Hoorosh Band Faseleh Na

متن آهنگ فاصله نه هوروش باند متن موزیک فاصله نه هوروش باند

متن موزیک شنیدنی فاصله نه هوروش باند

من مریضم به چشای نازت عشق میونه منو تو یه رازِ
دستِ من نیست شده این دل عاشق ترسم اینه که بری بپاشه

به بارون به دریا به هر کی که تو رو دید بگو عاشقتم , بگو عاشقتم
به هر جا رسیدی بنویس رو در و دیوار شدی عاشقه من , شدی عاشقه من

به بارون به دریا به هر کی که تو رو دید بگو عاشقتم , بگو عاشقتم
به هر جا رسیدی بنویس رو در و دیوار شدی عاشقه من , شدی عاشقه من

ترانه فاصله نه هوروش باند

شده امشب دلم عاشق قلم از دست نیفت نشدیم غافل از این رابطه نه من نه تو
گر بری دل بدهی بی من بی وفا تویی کم کن این فاصله رو آنجا که منو فنا کنی

به بارون به دریا به هر کی که تو رو دید بگو عاشقتم , بگو عاشقتم
به هر جا رسیدی بنویس رو در و دیوار شدی عاشقه من , شدی عاشقه من

به بارون به دریا به هر کی که تو رو دید بگو عاشقتم , بگو عاشقتم
به هر جا رسیدی بنویس رو در و دیوار شدی عاشقه من , شدی عاشقه من

به بارون به دریا به هر کی که تو رو دید بگو عاشقتم , بگو عاشقتم
به هر جا رسیدی بنویس رو در و دیوار شدی عاشقه من , شدی عاشقه من

به بارون به دریا به هر کی که تو رو دید بگو عاشقتم , بگو عاشقتم
به هر جا رسیدی بنویس رو در و دیوار شدی عاشقه من , شدی عاشقه من

♪♫♦

دانلود موزیک خواننده هوروش باند فاصله نه

متن موزیک فاصله نه هوروش باند از سایت بزرگ تکست‌آهنگ ، لطفا این مطلب رو به اشتراک بگذارید

نوشته متن موزیک فاصله نه هوروش باند اولین بار در تکست آهنگ | متن موزیک پدیدار شد.

ویرتا | پاسخگویی به سوالات دینی | ویرتا

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

ترک خود ارضایی پرسش ۳۲٫ دچار استمنا شده ام. بارها و بارها ترک کردم؛ ولی ۱۳سال است گرفتارم. به نظرم خدا خودش باید به ما جوان ها کمک کند اسباب کار را برایمان فراهم کند تا بتوانیم ازدواج کنیم. چه قدر دعای بی‌اثر بکنیم؟ همه ما دوست داریم ازدواج کنیم. چه دختر چه پسر. اگر همه… ادامه متن

گزارش AFC از تقابل مردان برانکو با الاهلی

۳۰ مرداد ۱۳۹۶


پرسپولیس


زمانی که غول‌های تهران، پرسپولیس برای تقابل با الاهلی پا به زمین بگذارد، به دنبال اثرگذاری در سطح فوتبال آسیاست، چیزی که سال‌ها در انتظارش است، خواهد بود. با وجود اینکه سرخپوشان در سال‌های ۱۹۹۷، ۱۹۹۸ و ۲۰۰۱ تا مرحله نیمه‌نهایی مسابقات جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا پیش رفتند، آنها پیش از رقابت‌های امسال هرگز موفق نشده بودند به مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا برسند.آمار پرسپولیس در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا: ۱۰ گل/ ۳۳ شوت درون چارچوب/ ۸ گل خورده/ ۴ بازی بدون گل خورده/ ۱۰۵ تکل موفق/ ۵۱۴ پیروزی در نبردهای تن به تن


پرسپولیس با وجود اینکه در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۷ در گروه دشواری در کنار تیم‌های الهلال عربستان، الریان قطر و الوحده امارات بود، در نهایت موفق شد با موفقیت مسیر صعود خود از این گروه را پیدا کند. آنها به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله یک‌هشتم نهایی شدند، جایی که باید با لخویای قطر ویرتا می‌کردند.  


پس از تساوی بدون گل در بازی رفت، گل به خودی چیکو فلورس، مدافع لخویا در بازی برگشت، پرسپولیس را به مرحله یک‌چهارم نهایی این رقابت‌ها سوق داد.


 پرسپولیس بابت رسیدن به این مرحله باید به طور خاص از یک بازیکن خود تشکر کند و آن مهدی طارمی، مهاجم ملی‌پوش خود است. با وجود اینکه مهدی طارمی در مرحله قبل موفق به گلزنی نشد، با این حال این مهاجم ۲۴ ساله تا به اینجای کار ۶ گل به ثمر رسانده و در جدول گلزنان پس از عمر عبدالرحمن از العین در رده دوم جای دارد.


در این دیدار توجه‌ها بار دیگر به روی مهدی طارمی خواهد بود، در حالی که تیم پرسپولیس به دنبال فتح اراضی بیشتری در آسیا است.


الاهلی


اگرچه الاهلی عربستان هرگز فاتح جامی آسیایی نشده است، اما آنها اولین تیم عربستانی هستند که به فینال رقابت‌های جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا رسیدند و این اتفاق در سال ۱۹۸۵ افتاد. در آن بازی که تکلیف قهرمان مسابقات مشخص می‌شد، این تیم که متعلق به شهر جده است، مغلوب دِوو رویالز از کره جنوبی شد. چنین سرنوشتی در دومین حضور الاهلی در فینال بالاترین سطح فوتبال باشگاهی آسیا تکرار شد، جایی که در سال ۲۰۱۲ این تیم بار دیگر مغلوب دیگر تیم کره جنوبی یعنی اولسای هیوندای شد.


پس از این شکست ناامیدکننده در فینال لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۲، الاهلی هرگز موفق نشده از مرحله یک‌چهارم نهایی این رقابت‌ها صعود کند. امسال اما این تیم سعی دارد تا رکورد خود را بهبود ببخشد.آمار الاهلی در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا: ۱۴ گل/ ۳۳ شوت درون چارچوب/ ۹ گل خورده/ ۲ بازی بدون گل خورده/ ۸۵ تکل موفق/ ۴۵۱ پیروزی در نبردهای تن به تن


پس از اینکه الاهلی پشت‌سر العین امارات در گروه C به عنوان دومی رسید، این تیم در مرحله یک‌هشتم نهایی به همنام خود از امارات که نایب‌قهرمان رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۱۵ بود، خورد.


عمر السومه، مهاجم خطرناک الاهلی عربستانی در هر دو بازی رفت و برگشت مرحله یک‌هشتم نهایی برابر الاهلی امارات را به دلیل مصدومیت غایب بود، اما نماینده عربستان موفق شد در مجموع دو دیدار رفت و برگشت با نتیجه ۴ بر ۲ از سد حریف خود بگذرد و به این مرحله برسد.


السومه، مهاجم سوریه‌ای الاهلی که در مرحله گروهی چهار گل برای این تیم به ثمر رساند، حالا با پشت‌سر گذاشتن مصدومیت خود به ترکیب این تیم بازگشته و یکبار دیگر آماده رهبری خط حمله الاهلی است.


قدرت گلزنی السومه شهره عام و خاص است. او اخیراً از سوی باشگاه الاهلی به عنوان گلزن برتر سه فصل اخیر این تیم مورد تقدیر قرار گرفت که این می‌تواند انگیزه بالایی در وی در آستانه این بازی بزرگ آسیایی به وجود بیاورد.مقایسه مهاجمان اصلی دو تیم:


مهدی طارمی: ۷۲۰ دقیقه بازی/ ۴۲ پیروزی در نبردهای تن به تن/ ۲۴ پیروزی در نبردهای هوایی/۳۰ شوت در مجموع/ ۶ گل زده


عمر السومه: ۴۴۹دقیقه بازی/ ۴۱ پیروزی در نبردهای تن به تن/ ۲۴ پیروزی در نبردهای هوایی/ ۲۶ شوت در مجموع/ ۴ گل زده


این بازی از ساعت ۲۰:۳۰ فردا (سه‌شنبه) در ورزشگاه سلطان قابوس واقع در مسقط، پایتخت عمان برگزار خواهد شد.

لهستان:مسلمانان مهاجر در این کشور جایی ندارند

۳۰ مرداد ۱۳۹۶


پاول سولوخ، رئیس اداره امنیت ملی لهستان با بیان اینکه مسلمانان مهاجر در این کشور جایی ندارند،گفت: حوادث اخیر تروریستی در اروپا کاملا نشان می‌دهد که تصمیم لهستان برای ممنوعیت ورود مسلمانان مهاجر به خاک این کشور درست است.

به گزارش ویرتا،  پاول سولوخ، رئیس اداره امنیت ملی لهستان با بیان اینکه مسلمانان مهاجر در این کشور جایی ندارند،گفت: حوادث اخیر تروریستی در اروپا کاملا نشان می‌دهد که تصمیم لهستان برای ممنوعیت ورود مسلمانان مهاجر به خاک این کشور درست است.

وی افزود: عملیات‌های تروریستی انتحاری در اروپا توسط مهاجران مسلمانی اتفاق می‌افتد که تهدیدی جدی برای امنیت ملی مردم ما هستند.

لهستان ،چک و مجارستان کشورهایی هستند که مخالف پذیرش مهاجران مسلمان به خاک خود هستند.

در سال ۲۰۱۵ میلادی اتحادیه اروپا توافق کرد که ۲۳ کشور از ۲۸ کشور عضو آن حداقل ۴۰ هزار مهاجر را در خود جای دهد اما این سه کشور با آن مخالفت کردند و به همین خاطر در اواخر ژوییه امسال کمیسیون اروپا تحریم هایی را برای  لهستان ،چک و مجارستان در نظر گرفت .

منبع: ایسنا

دانلود آهنگ جدید مهدی مدرس دل

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ جدید مهدی مدرس دل

و حالا موزیک بسیار زیبا و شنیدنی خواننده خوب کشور مهدی مدرس با عنوان دل

شعر : حامد محدی / آهنگسازی : سهیل خدابنده

Download New Song BY : Mehdi Modarres – Del With Text On UpMusic

Mehdi Modarres Del دانلود آهنگ جدید مهدی مدرس دل

متن آهنگ دل مهدی مدرس

♪♪♫♫♪♪♯

به من یکم امون بده بذار از گلوی من یه آب خوش روون بره
منم مثل تو اسیره اون نگاشم ولی جون من بذار دندون رو جیگر♪♪♫♫♪♪♯
دل پر تابم طاقت بیار دل خودخواهم لااقل بذار جای جبرانم
بگو چیکار کنم دل به دلش دادم طاقت بیار لااقل بذار
بعد یه عمر شکار به دامش افتادم ♪♪♫♫♪♪♯
دیگه نمیتونم در بیام از پس دل نمیشه این دل دیگه دل
چش دیدش دل شده ول دل لجبازم حساس ولی خوش شانسم
منو احساسمو بازی نگیر بازم بازی نگیر بازم
دیگه نمیتونم در بیام از پس دل نمیشه این دل دیگه دل
چش دیدش دل شده ول دل لجبازم حساس ولی خوش شانسم
منو احساسمو بازی نگیر بازم بازی نگیر بازم♪♪♫♫♪♪♯
دروغ نگو به این دلم گفتی وابسته نمیشم حالا بگو چطور برم
این دل رام اسیره مغر من بود حالا شده بود و نبودم سر به راهه دل کورم
طاقت بیار دل خودخواهم لااقل بذار جای جبرانم
بگو چیکار کنم دل به دلش دادم طاقت بیار لااقل بذار
بعد یه عمر شکار به دامش افتادم ♪♪♫♫♪♪♯
دیگه نمیتونم در بیام از پس دل نمیشه این دل دیگه دل
چش دیدش دل شده ول دل لجبازم حساس ولی خوش شانسم
منو احساسمو بازی نگیر بازم بازی نگیر بازم
دیگه نمیتونم در بیام از پس دل نمیشه این دل دیگه دل
چش دیدش دل شده ول دل لجبازم حساس ولی خوش شانسم♪♪♫♫♪♪♯
منو احساسمو بازی نگیر بازم بازی نگیر بازم

♪♪♫♫♪♪♯

مهدی مدرس دل

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید مهدی مدرس دل

کارگاه تخصصی «تجوید قرآن» در منطقه ۱۰ برگزار شد

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

گروه فعالیت‌های قرآنی: کارگاه تخصصی «تجوید قرآن» امروز، ۳۰ مردادماه در منطقه ۱۰ تهران برگزار شد.

کارگاه تخصصی «تجوید قرآن» در منطقه 10 برگزار شد
به گزارش خبرگزاری ین‌المللی قرآن(ایکنا)، به همت مدیریت مدرسه دخترانه نرجس آموزش
و پرورش منطقه ۱۰ تهران، کارگاه تخصصی «تجوید قرآن کریم» امروز، ۳۰ مردادماه در
این مدرسه برگزار شد.

همچنین، در این کارگاه تخصصی قرآنی و معنوی که صبح امروز از ساعت ۱۰ تا ۱۲
امروز، در مدرسه نرجس برگزار شد، تعداد ۳۰ نفر از معلمان بانوی این مدرسه زیر نظر
مربی قرآنی تحت آموزش قرار گرفتند.در این کارگاه قرآنی که در محل مدرسه نرجس واقع
در خیابان حسام‌الدین منطقه ۱۰ تهران برگزار شد، محمدمهدی خواجه محمودآباد، مربی
قرآنی، تعداد ۳۰ نفر از معلمان مدرسه را تحت آموزش قرآنی در رابطه با تجوید قرار
داد.

یادآور می‌شود، در ادامه برگزاری این کارگاه
تخصصی قرآنی نکاتی در رابطه با مسائل مخارج حروف و فصیح‌خوانی از سوی مربی قرآنی
برای مربیان حاضر در جلسه تشریح و بررسی شد.

دانلود آهنگ جدید هوروش باند فاصله نه

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ جدید هوروش باند فاصله نه

و سوپرایز بزگ رسانه آپ موزیک ، هیمنک ♪ آهنگ جدید هوروش باند فاصله نه ♪ با متن و بهترین کیفیت

شعر : حمید فریزند / آهنسگسازی : مهدی دارابی / تنظیم کننده : مسعود جهانی

>> گروه هوروش باند : مهدی دارابی و مسعود جهانی با مجوز رسمی <<

Download New Song By : Hoorosh Band – Fasele Na With Text And Direct Links In UpMusic

بزودی…. ( امشب ساعت 9 از رسانه آپ موزیک )

1503334831 دانلود آهنگ جدید هوروش باند فاصله نه

متن آهنگ فاصله نه هوروش باند

♪♪♫♫♪♪♯ بزودی…. ♪♪♫♫♪♪♯

هوروش باند فاصله نه

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید هوروش باند فاصله نه

دانلود آهنگ جدید آراد بعد اون

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ جدید آراد بعد اون

هم اکنون میتوانید ترانه بسیار زیبای بعد اون از آراد به همراه متن و بهترین کیفیت از رسانه آپ موزیک دانلود کنید

شعر و آهنگسازی : محمد طاهر / تنظیم کننده : علی تیرداد

Download New Song By : Arad – Bade Oon With Text And Direct Links In UpMusic

Arad Bade Oon دانلود آهنگ جدید آراد بعد اون

متن آهنگ بعد اون آراد

♪♪♫♫♪♪♯

بعد اون حسی نبود که قلبم بخواد درکش کنه
اگه براش عشقی بود نمیتونست که منو ترکم کنه
نگید که اون عشقمه هرکاری میکرد میبخشیدمش♪♪♫♫♪♪♯
ولی خودش نخواست باشه و این حال و روزم حقمه
من درونم یه چیز هست که نمیتونه این عشقو کم کنه
تو نخواستی بمونی که احساسم تو این حرفا گمه
من درونم یه چیز هست که نمیتونه این عشقو کم کنه♪♪♫♫♪♪♯
تو نخواستی بمونی که احساسم تو این حرفا گمه
بگو برمیگردی بگو توام غرق دردی دل منو روشن کن بمون نگو که این مرد من نی
هنوز دل پر حرفه رفت ولی برمیگرده شب تاریک منو نور شمع دلم میخواد بمونی پیشم
من درونم یه چیز هست که نمیتونه این عشقو کم کنه
تو نخواستی بمونی که احساسم تو این حرفا گمه♪♪♫♫♪♪♯
من درونم یه چیز هست که نمیتونه این عشقو کم کنه
تو نخواستی بمونی که احساسم تو این حرفا گمه

♪♪♫♫♪♪♯

آراد بعد اون

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید آراد بعد اون

روز جهانی مسجد

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

روز جهانی مسجد

قرآن کریم:

سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِى بارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايَاتِنَآ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.

پاك است آن خدايى كه بنده خود را شبانه از مسجد الحرام به مسجد الأقصى كه گرداگردش را بركت داده ايم، سير داد، تا بعضى از آيات خود را به او بنماييم. هر آينه، او شنوا و بيناست.

النحل: ۳۶

قرآن کریم:

وَ الَّذِینَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ یعْبُدُوهَا وَ أَنَابُوا إِلَى اللّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ

و آنان كه از پرستش طاغوت دورى كرده اند و به سوى خدا باز گشته اند، آنان را مژده باد.پس، بشارت ده بندگان مرا

الإسراء: ۱

ميمونه:

قُلتُ: يا رَسولَ اللّهِ! أفتِنا في بَيتِ المَقدِسِ؟ قالَ: أرضُ المَحشَرِ وَالمَنشَرِ. ائتوهُ فَصَلّوا فيهِ، فَإِنَّ صَلاةً فيهِ كَأَلفِ صَلاةٍ في غَيرِهِ.

گفتم: اى پيامبر خدا! در باره بيت المقدّس نظرت را برايمان بازگو. فرمود: «محلّ حشر و نشر [در روز رستاخيز] است. بدان جا برويد و در آن، نماز بگزاريد؛ زيرا يك نماز در آن، همچون يك هزار نماز در ديگر مكان هاست».

سنن ابن ماجة: ج ۱ ص ۴۵۱ ح ۱۴۰۷

امام على علیه السلام:

أربَعَةٌ مِن قُصورِ الجَنَّةِ فِي الدُّنيا: المَسجِدُ الحَرامُ، ومَسجِدُ الرَّسولِ صلى الله عليه و آله، ومَسجِدُ بَيتِ المَقدِسِ، ومَسجِدُ الكوفَةِ.

.چهار مكان، از قصرهاى بهشتى در دنيايند: مسجد الحرام، مسجد پيامبر صلى الله عليه و آله، مسجد بيت المقدّس، و مسجد كوفه.

الأمالي للطوسي: ص ۳۶۹ ح ۷۸۸

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:

الاختِلافُ إلَى المَساجِدِ رَحمَةٌ، وَالاجتِنابُ عَنها نِفاقٌ.

آمد و شد به مساجد، [مايه ] رحمت است، و پرهيز از آن، [موجب ] نفاق است.

كنز العمّال: ج ۷ ص ۵۷۰ ح ۲۰۳۰۲

 

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:

مَن أدمَنَ الاختِلافَ إلَى المَساجِدِ أصابَ إحدَى الثَّمانِ: أخا مُستَفاداً فِي اللّهِ عَزَّوجَلَّ، أو عِلما مُستَظرَفا، أو كَلِمَةً تَدُلُّهُ عَلى هُدىً، أو اخرى تَصرِفُهُ عَنِ الرَّدى، أو رَحمَةً مُنتَظَرَةً، أو تَركَ الذَّنبِ حَياءً، أو خَشيَةً.

هر كه پيوسته به مساجد، آمد و شد كند، به يكى از هشت چيز دست خواهد يافت: برادرى كه در راه خداى عز و جل از او بهره برَد، يا دانشى لطيف و نغز، يا سخنى كه او را به هدايتْ ره نمون شود، يا از هلاكت برَهاند، يا رحمتى كه چشم به راهش باشد، يا آن كه گناهى را از روى شرم يا ترس [از خدا] ترك گويد.

الخصال: ص ۴۱۰ ح ۱۱

 

امام صادق عليه السلام:

لا يَأتِي المَسجِدَ مِن كُلِّ قَبيلَةٍ إلّا وافِدُها، ومِن كُلِّ أهلِ بَيتٍ إلّا نَجيبُها، يا فَضلُ إنَّهُ لا يَرجِعُ صاحِبُ المَسجِدِ بِأَقَلَّ مِن إحدى ثَلاثٍ: إمّا دُعاءٍ يَدعو بِهِ يُدخِلُهُ اللّهُ بِهِ الجَنَّةَ، وإمّا دُعاءٍ يَدعو بِهِ لِيَصرِفَ اللّهُ بِهِ عَنهُ بَلاءَ الدُّنيا، وإمّا أخٍ يَستَفيدُهُ فِي اللّهِ عَزَّوجَلَ.

از هر قبيله اى، جز برگزيده آن، و از هر خاندانى، جز اصيل آن، ره سپار مسجد نمى شود. اى فضل! مسجدرو، دستِ كم يكى از اين سه چيز نصيبش مى شود: يا دعايى مى كند كه خداوند با آن او را به بهشت مى برد، يا دعايى كه به سبب آن، خداوند، بلاى دنيا را از او دور مى سازد، و يا برادرى كه در راه خداى عز و جل بهره اش مى گردد.

الأمالي للطوسي: ص ۴۷ ح ۵۷

 

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:

إنَّ اللّهَ عَزَّوجَلَّ إذا أحَبَّ عَبدا جَعَلَهُ قَيِّمَ مَسجِدٍ.

هر گاه خداوند بنده‎اى را دوست بدارد، او را برآورنده نيازهاى‎ مسجدى‎ قرار مى‎دهد.

الفردوس: ج ۱ ص ۱۶۲ ح ۵۹۸ 

مَن عَلَّقَ في مَسجِدٍ قِنديلًا، صَلّى عَلَيهِ سَبعونَ ألفَ مَلَكٍ مادامَ ذلِكَ القِنديلُ يَقِدُ.

هر كه در مسجدى چراغى بياويزد، تا زمانى كه آن چراغْ نورافشانى مى‎كند، هفتاد هزار فرشته بر او درود مى‎فرستند.تمام حقوق قالب و محتوای سایت محفوظ است و هرگونه کپی برداری غیر قانونی و بدون اجازه از سایت پیگرد قانونی دارد
طراحی و بهینه سازی : بک لینک | علی بی زد