ویرتا

کسی که نمی تواند با هواپیما یا ماشین به حج برود | ویرتا

۳ شهریور ۱۳۹۶

استقرار حج و عدم امكان مسافرت با هواپيما

۸۶- اگر شخصى حج بر او مستقر شده ولى به‏ جهت كسالت، مسافرت با هواپيما، براى او مقدور نباشد و غير از هواپيما وسيله ديگرى ممكن نباشد، نمى ‏تواند نايب بگيرد[۱] و بايد خودش در  وقت تمكن، به حج برود؛ و اگر متمكن نشد تا فوت شد، بايد از تركه ‏اش براى او حج بجا آورند؛ ولى اگر حج بر او مستقر نبوده، در فرض مزبور، مستطيع نيست‏ [۲].

 

[۱] ( ۵). آية اللَّه بهجت: در صورت استقرار حج، با فرض يأس از زوال عذر، واجب است استنابه نمايد و با اميد زوال عذر، احوط جمع بين استنابه فورى و لوازم مناسب با احتياط در آن است، و با زوال عذر احوط اعاده با مباشرت است و با تبديل اميد زوال عذر به يأس از آن احوط تجديد استنابه است و با استمرار عذر تا وقت وفات، احوط براى غير مأيوس قضاى از او با تكرار استنابه است. و اما در صورت عدم استقرار حج، پس با فرض يأس از زوال عذر، اظهر وجوب فورى استنابه است و با اميد زوال عذر، احتياط مستحب اين است كه فوراً استنابه كند كه با زوال عذر اعاده با مباشرت مى‏نمايد و احتياط در بقيه بر همان نحو است كه ذكر شد( كتاب حج، ص ۱۸ و ۱۹).

آية اللَّه تبريزى: اگر اطمينان به تمكن از مباشرت نداشته باشد، بنابراحتياط واجب است كه براى خود نايب بگيرد و چنانچه مى‏داند متمكن از مباشرت نمى‏شود بايد نايب بگيرد و همچنين در فرض بعدى بايد بنا بر احتياط نايب بگيرد و وجوب نايب گرفتن مانند وجوب حجّ فورى است.

آية اللَّه خامنه ‏اى: واجب است تا آنجا كه امكان دارد خودش به حج برود و اگر حج به سبب مرضى كه اميد زوالش نيست يا پيرى يا اسباب ديگر، براى او مشقت دارد، واجب است نايب بگيرد.

آية اللَّه خويى، آية اللَّه سيستانى: اگر اميد به تمكن از مباشرت نداشته باشد، واجب است كه براى خود نايب بگيرد.

آية اللَّه مكارم: اگر اميد بهبودى نداشته باشد مى‏تواند نايب بگيرد.

 

[۲]. ( ۱). تفصيل اين مسأله در ذيل مسأله ۸۲ استطاعت گذشت.

 

منبع: سایت ویرتا برگرفته از مناسك حج با حواشى و مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی، بهجت،فاضل ، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام حج و عمره

ویژه نامه احکام جامع سایت ویرتا