ویرتا

چیستی عدل

۲۳ آبان ۱۳۹۶

سال
۱۳۹۶
/
شماره پیاپی
/
صفحه
۴۷-۹۰

چکیده :

نگارنده شش نکته از مباحث عدل الهی را به بحث می‌گذارد: حوزۀ بحث عدل الهی، تعاریف عدل در اندیشۀ بشری، تعریف عدل بر مبنای نصوص وحیانی (معنای تنزیهی)، توحید و عدل به عنوان اساس دین و پیوستگی آن‌ها، ارکان عدل الهی، محکمات و متشابهات در عدل الهی. در این مقاله، دیدگاههای استاد مرتضی‌مطهری در کتاب عدل الهی نقد و بررسی شده و معنای تنزیهی برای عدل الهی پیشنهاد می‌گردد. در ادامه، شش رکن برای باور راستین عدل الهی بیان شده است. همچنین با توضیح محکمات و متشابهات در مبحث عدل الهی روشی برای پژوهش و باور در این حوزه معرفتی ارائه می شود. نگارنده به سخنانی از میرزا مهدی اصفهانی نیز استناد کرده است.
کلیدواژه‌های مقاله :
عدل الهی – ارکان؛ عدل الهی – تعریف؛ مطهری، مرتضی – دیدگاه در بحث عدل الهی؛ عدل الهی (کتاب) – نقد و بررسی؛ دیدگاه فلسفی در عدل الهی – نقد و بررسی؛ اصفهانی، میرزا مهدی – دیدگاه در عدل الهی؛ عدل الهی – روش پژوهش؛ توحید و عدل.