ویرتا

پیدا شدن چیزی در شکم حیوان خریداری شده | ویرتا

۲۲ مهر ۱۳۹۶

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

پیدا شدن شی قیمتی در شکم حیوان خریده شده [اموال گمشده دارای نشانه ]

پرسش :هرگاه شخصى حیوانى بخرد، و در شکم آن مالى پیدا شود، متعلّق به چه کسى است؟

پاسخ :باید از فروشنده حیوان سوال کند که آیا چیزى گم کرده، یا نه؟ اگر نشانه هایى داد که منطبق بر آن بود، باید آن مال را به او بازگرداند. واگر فروشنده اظهار بى اطّلاعى کرد، احتیاط آن است که به مدّت یک سال صبر کند، و در جستجوى صاحبش باشد، و اگر پیدا نشد مى تواند تملّک کند.

منبع: سایت ویرتا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی

حتما بخوانيد

فهرست کامل مفاتیح الجنان

ویژه نامه و بخش احکام جامع سایت ویرتا

ویژه نامه احکام متفرقه

شکم ماهی، شکم حیوان