ویرتا

پژوهشنامه تاریخ

۱۷ تیر ۱۳۹۶

عنوان مجله :
پژوهشنامه تاریخ

دوره انتشار :
فصلنامه

هیئت تحریریه :
دكتر محمد تقي ايمانپور، دكتر حسين الهي، دكتر عباسعلي تفضلي، دكتر محمد نبي سليم، دكتر رضا شعباني، دكتر مصيب عباسي، دكتر ميرزا ملا احمد

کد ISSN :
۱۷۳۵-۸۲۲۱

آدرس :
بجنورد، خيابان ۱۷ شهريور، خيابان دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد، گروه تاريخ

صندوق پستی :

تلفن :
۳۲۲۹۶۹۷۹ (۰۵۸)

دورنگار :

امور مشترکان :

پست الکترونیک :
amirakbari84@yahoo.com

آدرس اینترنتی :
http://history.bojnourdiau.ac.ir/

امتیاز :
علمي – پژوهشي

بها :

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ با هدف کمک به تولید مقالات پژوهشی و ارتقا سطح دانش دانشجویان مقاطع تکمیلی و پژوهشگران حوزه تاریخ و فرهنگ چاپ و نشر می شود.

شماره شاپا نشریه ۸۲۲۱ – ۱۷۳۵ است.

رویکرد فصلنامه توجه بیشتر به مباحث معرفتی و روش­ شناختی تاریخ پژوهی است و لذا بر آن است به چاپ مقالاتی دست­کم با یکی از ویژگی­های زیر بپردازد:

نوآوری در تحلیل مقاطع مختلف تاریخ  

پرداختن به مباحث مختلف فلسفة تاریخی علم تاریخ.

پرداختن به شاخه­های مختلف تاریخ مضاف، مانند تاریخ اجتماعی، تاریخ فرهنگی، تاریخ اقتصادی، تاریخ ارتباطی و مانند آن در محدودة تاریخ اسلام.

واکاوی اندیشة تاریخی دانشمندان مسلمان و بازشناسی نگاه آن­ها به دانش تاریخ و چگونگی بهره­مندی از آن در دانش­های مختلف مانند تفسیر و کلام و فقه و رجال.

کوشش و تشریک مساعی برای ارتقاء دانش تاریخ 

اهتمام در شناساندن حوزه‌های پژوهشی تاریخ 

ایجاد همگرایی بین دانش تاریخ و دیگر حوزه‌های علوم انسانی

بحث‌های نظری و روش‌شناسی در حوزه تاریخ 

مطالعات تطبیقی تاریخ فرهنگی ایران و دیگر کشورها