ویرتا

ورود روش‌شناسی عقاید دینی به بازار نشر

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

چاپ دوم كتاب روش‌شناسی عقاید دینی به قلم حمیدرضا شاکرین، از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر انجام گرفت.

به نقل گروه اندیشه رویدادگزاری شبستان به گرازش از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی: كتاب «روش‌شناسی عقاید دینی» اثر حجت الاسلام حمیدرضا شاکرین، عضو هیأت علمی گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه برای دومین بار تجدید چاپ انجام گرفت.

این کتاب در چاپ دوم خود با چهار فصل به شرح زیر پیکربندی انجام گرفته هست:

فصل نخست عنوان کلیات را بر پیشانی دارد و پس از بیان پاره‌‌ای نکات ناظر به معرفی تحقیق و بیان مفاهیم و مبادی تصوری بحث می‌پردازد. از جمله مفاهیمی که در این فصل معناکاوی می‌شوند عبارتند از: مفهوم دین، اعتقاد، ایمان، علم، معرفت و یقین.

فصل دوم با عنوان ماهیت عقاید دینی شروع می‌شود. این فصل ابتدا ملاک دینی بودن عقیده و گونه‌شناسی عقاید دینی را که ده قسمت دارد برمی‌رسد و بروندادهای روش‌شناختی آنها را می‌کاود. سپس ویژگی‌های اساسی عقاید دینی، جایگاه و کارکـــرد آن و مولفه‌های اساسی عقاید را همراه با نتایج روش‌شناختی آنها دنبال می‌کند. از دیگر مباحث این فصل بازکاوی تمایز عقاید از معارف علمی، آموزه‌های تاریخی و تعالیم اخلاقی و فقهی دین هست تا در پی آن بتوان تفاوت‌های روش‌شناختی این حوزه‌ها را بازشناخت.

فصل سوم عهده‌دار زبان‌شناسی عقاید دینی هست. در این فصل ویژگی‌های زبان‌شناختی مفاهیم و گزاره‌های اعتقادی به بحث گذاشته انجام گرفته؛ آن‌گاه مسئله معناداری و معناشناسی این گزاره‌ها از دیدگاه مکاتب و اندیشمندان غربی و متفکران اسلامی به تفصیل بررسی و نقد و بروندادهای روش‌شناختی هر دیدگاه رصد انجام گرفته هست. سرانجام زبان حقیقی اندیشمندان مسلمان، آن‌سان که صدرالمتألهین تبیین کـــرده هست، تنها راه‌گشای معناشناختی در این حوزه تلقی انجام گرفته و نتایج روش‌شناختی آن واکاوی انجام گرفته هست.

فصل چهارم معرفت‌شناسی عقاید دینی را پی می‌گیرد از جمله مباحث این حوزه مسئله امکان معرفت در عقاید هست. در این فصل، دیدگاه‌های معرفت‌گریز و معرفت‌گرا، به ویژه مبنای معرفت‌شناختی اندیشمندان مسلمان، همراه با بروندادهای روش شناختی هر یک بررسی انجام گرفته هست. سپس منابع و موانع معرفت اعتقادی، آرای گوناگون درباره معرفت مطلوب در عقاید و مقتضای روش‌شناختی آنها سنجش انجام گرفته هست. سرانجام بحثی ازتحقیق‌پذیری و معیار صدق معارف اعتقادی و در نهایت مسئله ثبات و تغییر عقاید دینی به میان آمده و سری هم به نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت زده انجام گرفته هست. و در همة این موارد، پیوسته چشم به نتایج روش‌شناختی آرای گوناگون در این عرصه‌ها دوخته انجام گرفته هست.

چاپ دوم كتاب روش‌شناسی عقاید دینی، اثر حجت الاسلام  حمیدرضا شاکرین،با قيمت ۲۲هزار تومان از سوی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عرضه انجام گرفته هست.

گفتنی هست، علاقمندان جهت کسب هشدارات تکمیلی و تهیه کتاب می توانند به وبگاه سازمان انتشارات پژوهشگاه مراجعه کنند.