ویرتا

هانجام گرفتارها در خصوص بروز بحران انسانی در غزه

۲۵ خرداد ۱۳۹۶


توقف فعالیت نیروگاه تولید برق در نوار غزه از دو ماه پیش منجر به وقوع بحران انسانی در این ناحیه انجام گرفته هست.

به نقل ویرتا، هم زمان با تصمیم رژیم صهیونیستی برای کاهش خدمات برق رسانی به نوار غزه، جمال الخضری، مدیر کمیته آقامی مقابله با محاصره، از تانجام گرفتید بحران های انسانی در نوار غزه هانجام گرفتار داد.

جمال الخضری تصریح کـــرد: توقف فعالیت نیروگاه تولید برق در نوار غزه از دو ماه پیش منجر به وقوع بحران های انسانی انجام گرفته که غلبه بر آن فقط با افزایش خدمات برق رسانی به این ناحیه و راه اندازی تکمیل نیروگاه برق میسر هست نه با کاهش خدمات برق رسانی که از اسرائیل وارد می شود.

جمال الخضری تاکید کـــرد: این اقدامات بی سابقه،  سبب تانجام گرفتید بحران های انسانی در غزه که اساسا از قبل هم وجود داشته خواهد انجام گرفت؛ بحران هایی که عبور از آنها دشوار هست.

این پایگاه اینترنتی در ادامه نوشت: الخضری از  جامعه بین المللی، آزادگان جهان و نهادهای بشردوستانه خوهست در دو بخش اقدام فوری اتخاذ کنند نخست مداخله برای جلوگیری از کاهش خدمات برق رسانی به منظور جلوگیری از وقوع بحران های افزایش و دیگری، تلاش همه جانبه برای فراهم کـــردن جایگزین های فوری تامین (برق) برای مراکز بهداشتی درمانی و نهادهای حیاتی مانند  بیمارستان ها، مطب ها، چاه های آب و همه اماکن بهداشتی و درمانی.

عبد اللطیف القانوع، نقل کردگوی جنبش مقاومت اسلامی «حماس» تصمیم رژیم اشغالگر اسرائیل را مبنی بر کاهش خدمات برق رسانی به نوار غزه محکوم کـــرد و آن را فاجعه بار و خطرناک دانست؛ تصمیمی که بر همه ابعاد خانومدگی آقام در این ناحیه لطمه وارد می کند.

وی افزود: این تصمیم منجر به بدتر انجام گرفتن اوضاع و ملتهب انجام گرفتن افزایش  شرایط در نوار غزه خواهد انجام گرفت.

نقل کردگوی جنبش «حماس»، رژیم اشغالگر اسرائیل و  محمود عباس، مدیر تشکیلات خودگران فلسطین را مسئول تبعات کاهش خدمات برق رسانی به نوار غزه دانست.

منبع: باشگاه رویدادنگاران جوان