ویرتا

نمایش مد اسلامی در مسکو

۱۱ آبان ۱۳۹۶


نمایش لباس‌های طراحی شده توسط دختر رئیس جمهور چچن در هفته مد مرسدس در روسیه برگزار شد.


“ایشات
قدیروف”، دختر “رمضان قدیروف” رییس جمهور چچن، مدیر خانه مد اسلامی فردوس
است. مرکز مد فردوس توسط “مدنی قديروف”، همسر رمضان در سال ۲۰۰۹ پايه گذاری
شد.

 

ایشات
اولین مجموعه خود را از لباس زنانه اسلامی سال گذشته در “گروزنی” به نمایش
گذاشت. او اکنون مجموعه تازه ای از لباس های طراحی شده خود بر اساس پوشش
اسلامی را در مسکو به نمایش گذاشته است. هفته مد مرسدس در روسیه فرصتی بوده
تا ایشات آخرین لباس های مد اسلامی را به معرض بازدید بگذارد.