ویرتا

نزول قرآن

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

پرسش :

منظور از «نزول قرآن» چیست؟

پاسخ :

نزول، مصدر از مادّۀ «ن ز ل» و در لغت به معناى پايين آمدن چيزى (مادّى يا معنوى) هست كه رتبۀ واقعى آن، بالهست.

 در اصطلاح، فرود آمدن قرآن كريم از سوى خداى متعال بر پيامبر خدا(ص) را «نزول قرآن» می گویند که به آن «وحی» نیز اطلاق می شود.

اين موضوع از سرفصل هاى علوم قرآنى هست و مباحث پُردامنه اى را در اين رشتۀ علمى به خود اختصاص داده هست. در همین مجموعه، با برخی مسائل مربوط به نزول قرآن آشنا می شوید.

پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت