ویرتا

میزان تغییر بودجه نیروهای مسلح در بودجه ۹۷

۲۱ دی ۱۳۹۶


کاهش عجیب بودجه در برخی نیروها

بودجه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح ۴۵ درصد و بودجه بسیج ۶ درصد کم شد