ویرتا

موانع دیوانگی

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

پرسش :

چه عواملی مانع از دیوانگی می شود؟

پاسخ :

در روایات، به برخی از عواملی که از دیوانگی جلوگیری می کند، اشاره شده است که عبارت اند از:

۱. نمک: پیامبر خدا(ص) به امام علی(ع) سفارش می کند که غذا را با نمک آغاز کند و پایان دهد که این کار، هفتاد بلا از جمله دیوانگی را دور می کند.[۱]

۲. بوییدن نرگس: گل نرگس را ببویید، هر چند در روز یا هفته، ماه، سال یا در همه عمر یک بار؛ چرا که در قلب، هسته ای از دیوانگی، جذام و پیسی وجود دارد و بوییدن گل نرگس، آن را دور می کند.[۲]

۳. کوتاه کردن سبیل و ناخن در هر جمعه: در هر جمعه، اندکی از سبیل و ناخن های خود را بگیر. اگر هم چیزی وجود نداشته باشد، آن را [کمی] بسای؛ [زیرا با این کار] دیوانگی، جذام و پیسی به تو نمی رسد.[۳]

۴. آبی که از دهان کودک می ریزد: آبی که از دهان کودکان می ریزد، یکی از نعمت های خداوند متعال به انسان است و موجب بیرون رفتن رطوبتی است که اگر در بدن هایشان می مانْد، در آنان مشکلات بزرگی مانند دیوانگی رخ می داد.[۴]

 


[۱] الکافی، ج ۶، ص ۳۲۶، ح ۲؛ المحاسن، ج ۲، ص ۴۲۴، ح ۲۴۸۶؛ بحار الأنوار، ج ۶۶، ص ۳۹۸، ح ۱۸.

[۲] طبّ النبیّ، ص ۱۰؛ بحار الأنوار، ج ۶۲، ص ۲۹۹ (از پیامبر خدا(ص)).

[۳] الکافی، ج ۶، ص ۴۹۰، ح ۳؛ تهذیب الأحکام، ج ۳، ص ۲۳۷، ح ۶۲۸؛ بحار الأنوار، ج ۷۶، ص ۱۲۲، ح ۱۲ (از پیامبر خدا(ص)).

[۴] بحار الأنوار، ج ۳، ص ۶۶ و ج ۶۰، ص ۳۸۰، به نقل از: توحید المفضّل (از امام صادق(ع)). 

پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت