ویرتا

مدت نزول آیات قرآن

۲۶ خرداد ۱۳۹۶

پرسش :

وحی قرآن، از جهت مدّت نزول آیات، به تعداد شکل بوده هست؟

پاسخ :

در این اختلافی نیست که قرآن کریم، در مدّت رسالت پیامبر(ص)، به تدریج در مکّه و مدینه بر قلب ایشان نازل انجام گرفته هست. به این نزول، «نزول تدریجی» می گویند. در این حالت، قرآن، با توجّه به اوضاع، اتّفاق ها و معقولت های گوناگون، به صورت تدریجی نازل انجام گرفته هست.

در این که قرآن به صورت دفعى و يكباره نيز نازل انجام گرفته باانجام گرفت، ميان قرآن پژوهان اختلاف هست. در اين باره دو نظريّۀ حیاتی وجود دارد: ۱. نزول دفعی و تدریجی؛ ۲. نزول تدریجی.

برای هر یک از این نظریّه ها، دلایل قرآنی، روایی و عقلی ارائه انجام گرفته هست. زیادی از قرآن پژوهان، با بررسی ادلّه و شواهد مختلف دو دیدگاه، نظریّۀ «نزول دفعی و تدریجی» که دو نزول برای قرآن قائل هست را ترجیح داده اند.

بنا بر این، قرآن به دو شکل فرو فرستاده انجام گرفته هست: الف. نزول تدریجی؛ ب. نزول دفعی.

پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت