ویرتا

مجموعه احادیث امام علی (ع) (+عکس نوشته و پوستر) (۹)

۲۸ شهریور ۱۳۹۶

یادآوری خوبی

هرگاه به تو خوبی شد، آن را یادآوری کن(میزان الحکمه،ج۷،ص۳۱۲)

   

حاضرجوابترین مردم

حاضرجوابترین مردم کسی است که خشمگین نشود (میزان الحکمه،ج۸،ص۴۴۶)

   

تیزهوشی و پرخوری

تیزهوشی و پرخوری با هم جمع نمی شوند

امام علی «علیه السلام»: هرگاه به تو خوبی شد، آن را یادآوری کن میزان الحکمه،ج7،ص312

   

امام علی «علیه السلام»: حاضرجوابترین مردم کسی است که خشمگین نشود میزان الحکمه،ج8،ص446

   

امام علی «علیه السلام»:  تیزهوشی و پرخوری با هم جمع نمی شوند میزان الحکمه،ج1،ص189

دانلود کوچک (۷۰۰*۷۰۰) پوستر (۱۷۸۸*۱۷۸۸)     دانلود کوچک (۷۰۰*۷۰۰) پوستر (۲۱۰۲*۲۱۰۲)     دانلود کوچک (۷۰۰*۷۰۰) پوستر (۲۴۸۰*۲۴۸۰)                            

دوام عبادت

دوام عبادت، دلیل دست یافتن به خوشبختی است

   

سلامت زندگی

 سلامت زندگی در مدارا کردن است. (عیون الحکم و المواعظ،ص۲۸۵)

   

مشورت کردن

مشورت کردن، مایه راحتی تو و زحمت دیگری است.(میزان الحکمه،ج۶،ص۸۷)

   

امام علی«علیه السلام» سلامت زندگی در مدارا کردن است. عیون الحکم و المواعظ،ص285

   

امام علی(علیه السلام) مشورت کردن، مایه راحتی تو و زحمت دیگری است. میزان الحکمه،ج6،ص87

             

رضایتمندی

پیوسته رضایتمند باش تا توانگری و کرامت همواره با تو همراه باشد. (عیون الحکم و المواعظ،ص۸۶)

   

ضمانت نکن

چیزی را که از عهده انجام آن بر نمی آیی ضمانت نکن

   

عاقبت اندیش باش

هرکس بدون عاقبت اندیشی در کارها دست به کاری زند، خود را گرفتار سختیها و مصائب می کند.(میزان الحکمه،ج۳،ص۵۲)

امام علی«علیه السلام» پیوسته رضایتمند باش تا توانگری و کرامت همواره با تو همراه باشد. عیون الحکم و المواعظ،ص86

   

امام علی«علیه السلام» چیزی را که ازعهده انجام آن بر نمی آیی ضمانت نکن میزان الحکمه،ج6،ص447

   

امام علی«علیه السلام» : هرکس بدون عاقبت اندیشی در کارها دست به کاری زند، خود را گرفتار سختیها و مصائب می کند. میزان الحکمه،ج3،ص52

دانلود کوچک (۷۰۰*۷۰۰) پوستر (۱۸۶۱*۱۸۶۱)     دانلود کوچک (۷۰۰*۷۰۰) پوستر (۲۰۰۲*۲۰۰۲)     دانلود کوچک (۷۰۰*۷۰۰) پوستر (۲۳۲۱*۲۳۲۱)              

حسن همسایگی

از نشانه های حسن همسایگی جویا شدن از احوال همسایه است.(میزان الحکمه،ج۲،ص۲۹۶)

   

گواراترین زندگی

گواراترین زندگی در دور افکندن تکلفات است.(میزان الحکمه،ج۱۰،ص۱۸۱)

   

جوینده ادب

جوینده ادب دوراندیش تر از جوینده طلاست( میزان الحکمه،ج۱،ص۹۹)

امام علی(علیه السلام) از نشانه های حسن همسایگی جویا شدن از احوال همسایه است. میزان الحکمه،ج2،ص296

   

امام علی(علیه السلام)  گواراترین زندگی در دور افکندن تکلفات است. میزان الحکمه،ج10،ص181

   

امام علی(علیه السلام) جوینده ادب دوراندیش تر از جوینده طلاست میزان الحکمه،ج1،ص99

دانلود کوچک (۷۰۰*۷۰۰) پوستر (۲۴۰۵*۲۴۰۵)     دانلود کوچک (۷۰۰*۷۰۰) پوستر (۲۰۰۰*۲۰۰۰)     دانلود کوچک (۷۰۰*۷۰۰) پوستر (۱۵۷۲*۱۵۷۲)