ویرتا

قانون مداری در سیره نظامی رسول خدا(ص) و امیرمؤمنان(ع)

۲۴ تیر ۱۳۹۶


قانون مداری در سیره نظامی رسول خدا(ص) و امیرمؤمنان(ع)
– صفحه

سال
پنجم
/
شماره پیاپی
۱۹
/
صفحه
۵-۲۰

چکیده :

پژوهش در سيرة معصومان(ع) براي معرفي آن اسوه‌هاي حقيقي به جامعه، ضروري است. سيرة آن بزرگواران را مي‌توان در ابعاد فردي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي بررسي كرد. يكي از محورهاي سيره معصومان(ع)‌، سيره نظامي آن بزرگواران است كه ابعاد مختلفي دارد. يك بعد آن، قانون‌مداري و احترام به مقررات است. در اين نوشتار، چگونگي عمل به قانون در سيره نظامي رسول خدا(ص) و اميرمؤمنان(ع) بررسي شده است. لذا از يك سو، به چگونگي تعامل با مردم خودي اشاره شده و از سوي ديگر، چگونگي تعامل در ميدان جنگ با دشمن و پس از پايان جنگ با اسيران، و در حالت معاهده، با طرف مقابل، مورد بررسي قرار گرفته است.
کلیدواژه‌های مقاله :
قانون؛ سیره پیامبر اسلام(ص)؛ سیره علوی