ویرتا

عوامل و پیامدها با رویکرد نهج‌البلاغه

۲۸ آبان ۱۳۹۶


کارآفرینی اجتماعی: عوامل و پیامدها با رویکرد نهج‌البلاغه
– صفحه

سال
۱۳۹۶
/
شماره پیاپی
/
صفحه
۹۹-۱۱۸

چکیده :

در این پژوهش تلاش شده که به تحلیل ویژگی­های شخصیتی و اعتقادات مذهبی کارآفرینان اجتماعی شهر اصفهان، به‌عنوان عوامل ایجادکنندۀ کارآفرینی اجتماعی پرداخته شود و میزان مطابقت این ویژگی­ها و باورها با ویژگی­ها و باورهایی که در نهج‌البلاغه به آن اشاره شده، مشخص شود. همچنین تأثیر ویژگی­های شخصیتی و اعتقادات مذهبی بر نتایج فردی و اجتماعی کارآفرینان اجتماعی شهر اصفهان (به‌عنوان پیامدها) در قالب یک فرضیۀ اصلی و پنج فرضیۀ فرعی مورد بررسی قرار گرفت. جامعۀ آماری این پژوهش۱۵۰ نفر از کارآفرینان اجتماعی شهر اصفهان می­باشد. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامۀ محقق ساخته بوده که روایی آن به‌صورت محتوایی و سازه و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شده است. حجم نمونه نیز براساس جدول مورگان به تعداد ۱۰۳ نفر تعیین و روش نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی بوده و داده­ها از طریق روش حداقل مربعات جزئی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که کارآفرینان اجتماعی شهر اصفهان دارای ویژگی­های شخصیتی و باورهای مذهبی اشاره شده در نهج‌البلاغه هستند. همچنین نتایجی که کارآفرینان اجتماعی شهر اصفهان از عمل کارآفرینانۀ خود به‌دست می­آورند همان نتایجی است که نهج‌البلاغه به آن اشاره دارد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه­ها نیز نشان داد که ویژگی­های شخصیتی و باورهای مذهبی بر نتایج فردی و اجتماعی کارآفرینی اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری دارند.
کلیدواژه‌های مقاله :
کارآفرینی اجتماعی؛ باورهای مذهبی؛ نتایج؛ نهج‌البلاغه