ویرتا

عدالت امام از ديدگاه امام رضا عليه‏ السلام با تأكيد بر عدالت اجتماعى

۲۱ آذر ۱۳۹۶


عدالت امام از ديدگاه امام رضا عليه‏ السلام با تأكيد بر عدالت اجتماعى
– صفحه

سال
نوزدهم
/
شماره پیاپی
۱۵۸
/
صفحه
۸۵-۹۸

چکیده :

يكى از ويژگى ‏هاى امامان معصوم عليهم ‏السلام، عدالت به ويژه عدالت اجتماعى است؛ چراكه اگر ايشان از اين ويژگى برخوردار نباشند، نمى ‏توانند به مسئوليت‏ ها و وظايف خويش عمل كنند. اين نوشتار مى ‏كوشد با روش اسنادى و تحليلى، با توجه به روايات نقل شده از امام رضا عليه‏ السلام ضرورت، راه كشف، آثار و ابعاد عدالت امام با تأكيد بر عدالت اجتماعى را بيان، و تفاوت آن را با ديدگاه‏ هاى كلامى غير شيعه روشن نمايد. توجه به روايات امام رضا عليه ‏السلام از اين جهت حايز اهميت است كه در زمان ايشان، مسائل اساسى اسلام بيشتر مورد گفت‏گو قرار مى ‏گرفت. همچنين ايشان به حسب ظاهر مدتى منصب «وليعهدى» داشته كه اين دو عامل، زمينه را براى گفت‏گو درباره عدالت اجتماعى امام فراهم ساخته است.
کلیدواژه‌های مقاله :
امام، امامت، عدالت، عدالت اجتماعى، عصمت، امام رضا عليه‏ السلام