ویرتا

صلح امام حسن علیه السلام (کلیپ + متن)

۱۹ خرداد ۱۳۹۶

شهید مطهری در کتاب “سیری در سیره ائمّه اطهار(علیهم السلام)، ص ۱۰۶ ـ ۱۰۸” درباره صلح امام حسن علیه السلام می گوید:

شما بعد فرمودید که: معاویه را آقام در زمان حضرت امیر شناخته بودند. اتّفاقا قضیّه این طور هست که: آقام معاویه را بد آدمی شناخته بودند و نیکو حاکمی، … آنهایی که معاویه را شناخته بودند، به این صورت شناخته بودند که درست هست که آدم بدی هست امّا حاکم نیکوی هست، اگر او حاکم شود، هیچ فرقی میان آقام کوفه و غیر کوفه نخواهد گذاشت. مخصوصا معروف انجام گرفته بود به حلم و بردباری.

معاویه معروف بود به حلم سیاسی. آقام می رفتند به او فحش می دادند، می خندید و در آخر پول می داد و آنها را جلب می کـــرد. می گفتند: برای حکومت بهتر از این، دیگر نمی شود پیدا کـــرد؛ حالا آدم بدی هست، آدم بدی باانجام گرفت.هرگز معاویه به عنوان یک حاکم جائر شناخته نانجام گرفته بود، به عنوان یک آقا جاه طلب شناخته انجام گرفته بود نه زیاد از آن. معاویه را واقعا دوران صلح امام حسن شناساند، از نظر این که چگونه حاکمی هست.

 

برشی از فیلم “تنهاترین سردار” به همراه نقل کردرانی هستاد مطهری

زمان: ۴۹۱ ثانیه (۰۸:۱۱)