ویرتا

شکل گیری تحولات فرهنگی؛ مهم ترین رسالت دانشجویان

۱۶ آذر ۱۳۹۶

گروه اجتماعی: رئیس دانشگاه ارومیه گفت: مهمترین ویژگی دانشجو در دانشگاه موقعیت علمی او بوده و به عنوان انسانی آرمان خواه، جوان و کنجکاو جایگاه ویژه ای را در کسب دانش و پژوهشگری دارد.

رحیم حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه در گفت وگو با خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) از آذربایجان غربی، اظهار کرد: واژه دانشجو به خودی خود؛ جوانی، پویایی، بالندگی و شور و نشاط را به ذهن متبادر کرده و دانشجو در هر جایی، همه دین مفاهیم را با خود به همراه دارد.

وی در رابطه با نقش کلیدی دانشجویان در رشد و بالندگی جامعه، افزود: اگر دانشجو و دانشگاه بالنده بوده به تبع آن، جامعه نیز در مسیر رشد و بالندگی قرار گرفته و انتظار می رود دانشجویان این بالندگی را از دانشگاه به جامعه انتقال دهند.

رئیس دانشگاه ارومیه با تعبیر اهمیت و نقش محوری دانشجو از دیدگاه امام خمینی(ره) را بیان کرد: به گفته امام (ره)، دانشگاه مبدا تحولات بوده و همه تحولات امور جامعه از منظر علمی و منطقی جزئی از رسالت دانشجو بوده است.

وی با اشاره به سه وظیفه ی که مقام معظم رهبری برای دانشجو تعریف کرده رسالت دانشجو را چنین عنوان کرد: به تعبیر مقام معظم رهبری، دانشجو باید تحصیل، تزکیه و ورزش را سرلوحه زندگی دانشجویی خود قرار داده و البته منظور از تحصیل به طور اعم شامل پژوهش و تحقیق بوده است.

حب نقی با اشاره به وقایعی که در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ در دانشگاه تهران و در اعتراض به حضور ریچارد نیکسون اتفاق افتاده، اهمیت روز دانشجو را در استکبار ستیزی، تصریح کرد: شهادت ۳ تن از دانشجویان در اعتراض به حضور نیکسون در ایران و نیز تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۵۸ توسط دانشجویان و نظایر آن ها، نقش دانشجویان را در موضوع مهم استکبار ستیزی و استبداد ستیزی روشن کرده و اینگونه حوادث از حافظه تاریخی کشورمان زودودنی نیست.

وی در رابطه با پیشرفت الگوی اسلامی و ایرانی در دانشگاهها با توجه با اهمیت داشتن تحصیل در اسلام و ایران از دیرباز و تاکید فراوان در کتب دینی و تاریخی و ساختن مسجد و حوزه ها از همان سالهای نخست اسلام بیان کرد: همه این اقدامات از دیرباز بیانگر اهمیت دانش و دانشگاه در این سرزمین و در مسیر پیشرفت بوده و الگویی برای ساخت دانشگاه توسط غربی ها گردیده و نتایج این الگوها زمانی مورد انتظار افراد قرار خواهد گرفت که در چهار چوب قوانین اسلامی و ایرانی با معیارهای انقلاب اسلامی سازگار باشد.

رئیس دانشگاه ارومیه با بیان اتفاقاتی که در ۱۶ آذر سال ۳۲ به وقوع پیوسته بود ادامه داد: دانشجویان فرهیخته در برابر رفتارهای خصمانه آمریکا که بعنوان نماد استکبار بوده سکوت ها را شکسته و با فدا کردن جان، از آرمان های خود دفاع کردند و به همین خاطر ۱۶ آذر بعنوان نماد آرمان خواهی در بین دانشگاهیان و عموم مردم ایران شناخته شد.