ویرتا

شعری که تحسین رهبری را برانگیخت/فیلم

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

گروه: فیلم و صوتساعت: ۱۲:۴۵
منتشر انجام گرفته در مورخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
شناسه رویداد: ۱۱۲۶۹۷۴

شعر سیدحمیدرضا برقعی برای “ایران” که بارها تحسین رهبر انقلاب را برانگیخت

۱۳۹۶ سه شنبه ۲۳ خرداد | ساعت:۱۲:۴۵