ویرتا

ساختار كلى نظام اخلاقى اسلام

۱۶ آبان ۱۳۹۶

سال
بیست و چهارم
/
شماره پیاپی
۲۱۰
/
صفحه
۱۳-۳۰

چکیده :

دين اسلام درختى است كه ريشه هايش در توحيد فرو رفته است و اخلاق ميوه اين درخت تنومند است. بنابراين، در دين اسلام اخلاق جنبه دينى پيدا كرده است. اخلاق اسلامى به لحاظ گستردگى، هم به پرسش هاى بنيادين اخلاق پاسخ مى دهد و هم انسان كامل و مطلوب را در حوزه صفات نفسانى و الگوهاى رفتارى مى نماياند و هم راه كارهاى عملى را براى رسيدن به انسان كامل و عالى ترين مقامات معنوى نشان مى دهد. پژوهش حاضر تلاشى هرچند اندك در حوزه مباحث نظرى از مباحث اخلاق اسلامى است، و ما در اين مقاله براى تبيين ساختارى، ابتدا تلاش كرديم ديدگاه هنجارى اخلاق اسلامى را بيان كنيم و سپس مبانى نظرى آن را برشمرده و تبيين نماييم.
کلیدواژه‌های مقاله :
اخلاق پژوهی، اخلاق