ویرتا

دهستانهای علما: شفای بیماری چشم آیت الله بروجردی بوسیله گل عزاداری سید الشهیدان علیه السلام

۲۵ خرداد ۱۳۹۶

حضرت آیة الله بروجردی(رضوان الله) می‏ فرمودند:

در بروجرد مبتلا به درد چشم دشواری بودم هر چه معالجه کـــردم رفع نانجام گرفت. حتی اطباء آنجا از بهبودی چشم من مایوس انجام گرفتند. تا آنکه روزی در ایام عاشورا که معمولاً دستجات عزاداری به منزل ما می ‏آمدند ،نشسته بودم اشک می ‏ریختم. درد چشم نیز مرا ناآسوده کـــرده بود. در همان حال گویا به من الهام انجام گرفت از آن گل هایی که بسر و صورت اهل عزا مالیده انجام گرفته بود به چشم خود بکشم. مقداری گل از شانه و سر یک نفر از عزاداران به طوری که کسی متوجه نشود گرفتم و به چشم خود مالیدم. فوراً در چشم خود احساس تخفیف درد کـــردم. و به این نحو چشم من رو به بهبودی گذاشت تا آنکه بکلی کسالت آن رفع انجام گرفت. بعداً نیز در چشم خود نور و جلائی دیدم که محتاج به عینک نگشتم. 

در چشم معظم له تا سن هشتاد سالگی ضعف دیده نمی‏ انجام گرفت و اطباء حاذق چشم اظهار تعجب نموده و می‏ گفتند: به حساب عادی ممکن نیست شخصی که مادام العمر از چشم این همه هستفاده خواندن و نوشتن برده باانجام گرفت باز در سن هشتاد و نه سالگی محتاج به عینک نباانجام گرفت.


منبع: آقاان علم در میدان عمل، سید نعمت الله حسینی، دفتر انتشارات اسلامی(وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)، جلد ۱٫