ویرتا

درنگی در ترجمه قرآن به شیوه مقصد گرایی

۱۳ مهر ۱۳۹۶

سال
۱۳۹۶
/
شماره پیاپی
/
صفحه
۶۰-۶۴

چکیده :

بیش از نیم قرن است که برگردان قرآن به زبان های مختلف در کانون فعالیت ها و پژوهش های مسلمانان قرار گرفته است،اما هنوز درباره ی این تکاپوی فرهنگی چندان نظریه پردازی نشده و هرکس به اندازه ی ذوق ادبی و سواد زبانی اش به سراغ ترجمه قرآن رفته است
کلیدواژه‌های مقاله :