ویرتا

تلاوت خاشعانه و راه‌های رسیدن به آن

۲۴ مهر ۱۳۹۶

گروه فعالیت‌های قرآنی: چگونه باید قرآن را تلاوت کرد؟ در برخی از روایات مؤلفه‌هایی برای تلاوت قرآن ذکر شده که می‌توان به حزن در تلاوت اشاره کرد، یا حتی در روایتی آمده که باید قرآن را با الحان و اصوات عربی خواند از مجموع روایات وارده‌، می‌توان این نتیجه را گرفت که باید به دنبال تلاوت اثرگذار بود.

دریافت

دریافت