ویرتا

تربيت اجتماعي از منظر نهج البلاغه

۴ خرداد ۱۳۹۶

چکیده :

از منظر امام علي (ع) هر کدام از اعضاي جامعه عضوي از پيکره امت اسلامي اند که داراي ارتباط عميق و صميمي و داراي حقوقي متقابل نسبت به يکديگرند. تربيت اجتماعي نيز در پي آن است تا بين مسلمانان همبستگي و اتحاد به وجود آيد، افراد نسبت به امور جامعه اهتمام بورزند، با انصاف و عدالت خواهي حقوق ديگران را رعايت نمايند، در انجام امور اجتماعي همکاري و تعاون داشته باشند و به برقراري روابط مهرآميز و معاشرت با ديگران بپردازند. به همين سبب، در اين نوشتار مفهوم، اهداف، اصول و روش هاي تربيت اجتماعي از منظر نهج البلاغه مورد بررسي قرار مي گيرد.
کلیدواژگان :
تربیت ، نهج البلاغه