ویرتا

تجلی امامت در مدینه فاضله فارابی

۳ آبان ۱۳۹۶

سال
اول
/
شماره پیاپی
۱۱۴
/
صفحه
۷۷-۱۰۴

چکیده :

در نگاه فارابی مدینة فاضله از لحاظ مادی و معنوی محلی شایسته برای رسیدن به کمال و سعادت است. این الگوی پیشنهادی به جغرافیای خاصی محدود نمی‌شود، بلکه تحت رهبری فیلسوف و در عین حال پیامبر و امام، می‌تواند همة جهانیان را تحت پوشش قرار دهد که این، اشاره به حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) دارد. فارابی مدینة فاضله را به بدنی تام الاعضاء، تشبیه می‌کند. همان‌طور که در اعضای بدن، قلب رئیس همه است، همین‌طور است حال مدینة فاضله که رئیس آن، فرماندهی همة اعضا و افراد را به عهده دارد. به نظر می‌رسد فارابی در این تشبیه به روایاتی که در مورد امامت وارد شده و امامت به منزلة قلب عالم امکان و رکن زمین معرفی شده اشاره دارد. فارابی، اعضای مدینة فاضله را به پنج جزء طبقه‌بندی کرده که عبارت‌اند از: گروه افاضل. ذوالسنه. مقدرون. مالیون. مجاهدون.
کلیدواژه‌های مقاله :
امامت، مدینه فاضله، فارابی