ویرتا

بررسی کیفیت آغازین وحی بر پیامبر اسلام (ص) از دیدگاه روایات فریقین

۱ آبان ۱۳۹۶


بررسی کیفیت آغازین وحی بر پیامبر اسلام (ص) از دیدگاه روایات فریقین
– صفحه

سال
چهارم
/
شماره پیاپی
۷
/
صفحه
۱۲۷-۱۵۲

چکیده :

این نوشته ضمن بررسی تطبیقی روایات فریقین که مرتبط با اولین نزول وحی هستند، با استفاده از روش اسنادی – تطبیقی، تفاوت محتوایی روایات براساس دلالت آیات قرآن و برخی حقایق مسلّم تاریخی را ارزیابی کرده و به نقد و بررسی روایاتی پرداخته که حادثۀ اولین نزول وحی را همراه با حیرت، اضطراب، تردید و ترس پیامبر(ص) توصیف کرده است. این روایات از جهات متعدد ایراد دارد: هم به دلیل عدم حضور روایان در صحنه آغازین وحی، فاقد اعتبار سندی است و هم به علت ناسازگاری با قرآن و برخی از حقایق تاریخی فاقد اعتبار محتوایی است. اما روایاتی که وضعیت پیامبر را دراولین مواجهه با وحی رسالی، استوار، متین و مطمئن توصیف کرده است، در عین سازگاری با قرآن و حقایق مسلّم تاریخی، به تثبیت تنزیه شأن انبیا پرداخته و آنان را مطمئن‌ترین نقطۀ اعتماد در اندیشه، ارزش‌ها و نظام رفتاری معرفی نموده است!
کلیدواژه‌های مقاله :
وحی، آغاز وحی، پیامبر اسلام(ص)، روایات، احادیث فریقین