ویرتا

بررسی روايات تعيين روز ظهور

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

چکیده :

تصريح برخی از روايات مشهور ميان عرف خاص و عام آن است که امام زمان می کند؛ اما رواياتی ديگری نيز هست که صراحت در ظهور آن حضرت در روز شنبه دارد. پرسش اين است که کدام يک از اين دو دسته از روايات معتبر است؟ بررسی های انجام شده در اين مقاله نشان می دهد که علی رغم شهرت روز جمعه، براساس اسناد، امکان تحقق ظهور در روز شنبه بيشتر است، در عين حال که می توان ميان اين دو دسته از روايات را به نوعی جمع کرد . ای ن مقاله با روش تحليلی توصيفی و تتبع در همه روايات بيانگر روز ظهور و اعتبارسنجی سندی و متنی آن ها توانسته ميان اين دو دسته از روايات را جمع کند، به گونه ای که می توان ادعا کرد روز جمعه روز ظهور براي خواص و روز شنبه روز ظهور برای عموم مردم است.
کلیدواژگان :
ظهور، جمعه، شنبه، فقه الحديث، قيام.

تصريح برخی از روايات مشهور ميان عرف خاص و عام آن است که امام زمان می کند؛ اما رواياتی ديگری نيز هست که صراحت در ظهور آن حضرت در روز شنبه دارد. پرسش اين است که کدام يک از اين دو دسته از روايات معتبر است؟ بررسی های انجام شده در اين مقاله نشان می دهد که علی رغم شهرت روز جمعه، براساس اسناد، امکان تحقق ظهور در روز شنبه بيشتر است، در عين حال که می توان ميان اين دو دسته از روايات را به نوعی جمع کرد . ای ن مقاله با روش تحليلی توصيفی و تتبع در همه روايات بيانگر روز ظهور و اعتبارسنجی سندی و متنی آن ها توانسته ميان اين دو دسته از روايات را جمع کند، به گونه ای که می توان ادعا کرد روز جمعه روز ظهور براي خواص و روز شنبه روز ظهور برای عموم مردم است.