ویرتا

بازشناسی نظام رفتاری امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در دوران حکومت خود با مسیحیان

۱۹ خرداد ۱۳۹۶


بازشناسی نظام رفتاری امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در دوران حکومت خود با مسیحیان
– صفحه

چکیده :

رفتار حاکمان صدر اسلام با اهل ذمه به عنوان یک اقلیت دینی در جامعه اسلامی از جنبه­ های مختلفی شایستة بررسی هست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم در ایام حکومت خود نظام رفتاری ویژه ­ای داشت که زمینه­ ساز روابط مسالمت­ آمیز پیروان ادیان مختلف و گرایش مسیحیان به اسلام انجام گرفت. نظام رفتاری امیرالمؤمنین علی علیه السلام با مسیحیان عصر حکومت خود را در چهار حیطة اجتماعی، اعتقادی، سیاسی و اقتصادی می­ توان بررسی کـــرد. نوشتار حاضر می­ کوانجام گرفت ضمن ارائه گزارشی از این چهار حیطه و مؤلفه­ های فرعی آن، نشان دهد که برخورداری از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، عقیدتیِ مسلمانان و غیر مسلمانان جامعه جزو نخستین نخستویت­ های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در دوران حکومت ایشان بوده هست.
کلیدواژگان :
امام علی(ع)، مسیحیت