ویرتا

بازخوانى ديدگاه آيت اللّه مصباح در تبيين شناخت عقلى خدا در قرآن

۱۹ آبان ۱۳۹۶


بازخوانى ديدگاه آيت اللّه مصباح در تبيين شناخت عقلى خدا در قرآن
– صفحه

سال
بیست و سوم
/
شماره پیاپی
۲۰۷
/
صفحه
۲۷-۴۴

چکیده :

امكان شناخت عقلى خدا و ميزان آن، اثبات وجود خدا و استدلال بر توحيد الوهى از مباحث مهم خداشناسى است. اين مقاله به روش توصيفى ـ تحليلى و با هدف بازخوانى ديدگاه آيت اللّه مصباح در تبيين عنوان هاى يادشده در معارف قرآن است. از ديدگاه آيت اللّه مصباح، شناخت عقلى خداوند ممكن است و انسان مى تواند از اوصاف خداوند كه در آيات و سخنان معصومان آمده، در حد سطح درك خود آگاه گردد. قرآن اصل وجود خدا را بى نياز از استدلال مى داند و آن را به عنوان مسئله مطرح نكرده است، اما استدلال ضمنى بر اثبات وجود خدا در قرآن وجود دارد. استدلال بر توحيد اله مكرر در قرآن آمده كه از جمله آنها، مى توان به برهان موجود در آيه ۲۲ انبياء اشاره كرد. اين برهان ارتباطى به برهان معروف تمانع نداشته و نتيجه آن، اثبات وحدت اله از راه استوارى و عدم فروپاشى جهان موجود است.
کلیدواژه‌های مقاله :
مصباح یزدی، شناخت عقلی، شناخت خدا، قرآن کریم