ویرتا

اگر جمعیت یمن ۱۰۰ نفر بود

۱۶ آذر ۱۳۹۶


آمارهایی تکان دهنده در توییت حساب رسمی صلیب سرخ درباره یمن

اگر جمعیت یمن ۱۰۰ نفر بود

۷۷ نفر برای زنده ماندن به کمک نیاز داشتند

۶۶ نفر غذای کافی نداشتند

۶۰ نفر بهآب تمیز دسترسی نداشتند

۵۲ نفر دسترسی کمی به مراقبتهای بهداشتی داشتند

۱۲ نفر دچار سوء تغذیه شدید بودند