ویرتا

انجام حج به نیابت از شخص زنده | ویرتا

۱ مهر ۱۳۹۶

لگو احکام حج و عمره

موارد صحت نيابت از طرف زنده‏

 

۱۳۷- انجام دادن حج نيابى از طرف حىّ، صحيح نيست؛[۱] مگر در صورتى كه وى از جهت‏ پيرى، يامرض‏[۱] نتواند[۲] به حج برود و مأيوس از خوب شدن تا آخر عمر باشد.

[۱] ( ۴). آية اللَّه بهجت: مگر در صورتى كه از غيرِ جهتِ مال، استطاعت نداشته باشد؛ بطورى‏كه مباشرت مقدوراو نباشد و تفصيل صور آن در مسأله ۸۶ گذشت.

[۱] ( ۱). آية اللَّه سيستانى: مرض و مانند آن.
[۲] ( ۲). آية اللَّه تبريزى: يا عذر ديگرى داشته باشد واطمينان به زوال عذر و مرض نداشته باشد.

آية اللَّه خويى و آية اللَّه فاضل: يا عذر ديگرى داشته باشد و عذر و مرض تا آخر عمر باقى بماند.

منبع: سایت ویرتا برگرفته از مناسك حج با حواشى مراجع تقليد مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی، بهجت،فاضل ، خویی، گلپایگانی، تبریزی.