ویرتا

استاد حسینی قمی: ما از آتش شهوت غافل هستیم! (عکس نوشته)

۳۰ مهر ۱۳۹۶

 

 

استاد حسینی قمی : ما از آتش شهوت غافل هستیم!

استاد حسینی قمی : ما از آتش شهوت غافل هستیم!

ما حقیقتا نمی دانیم که در این زمانه که ابزار گناه در خانه های همه و در دستان همه وجود دارد، یک جوان در برابر چه فشارهایی قرار دارد؟ و ما نیز فقط داریم ازدواج آنها را با بهانه ها و آداب و رسوم بیهوده به تاخیر می اندازیم.
به مقدس اردبیلی گفتند که اگر در جای خلوتی در معرض گناه با نامحرمی قرار بگیری چه خواهی کرد؟ مقدس ازدبیلی جرات نکرد بگوید من پاک هستم، گفت: در آن زمان تنها به خدا پناه می برم!
پدر و مارد عزیز! یادت باشد که اگر پسرت مقدس اردبیلی هم باشد از آتش شهوت در امان نیست.


منبع: کانال تلگرام برنامه سمت خدا (samtekhoda3@)