ویرتا

اخذ زکات از سهامداران شرکت کشاورزی بدون اطلاع آن ها | ویرتا

۲۸ شهریور ۱۳۹۶

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

حکم اخذ زکات از سهامداران شرکت کشاورزی بدون اطلاع آن ها [متفرقه زکات ]

پرسش :شرکتی با سرمایه ۲۵۰ نفر از کارکنان تشکیل شده است این شرکت با اجاره ۱۵۰ هکتار زمین مزروعى به کاشت گندم و چقندر قند مبادرت نموده که پس از کسر هزینه ها سود مناسبى نیز به دست آمده است. با توجّه به تعاونى بودن شرکت و جمع آورى سرمایه هاى اندک و عدم تعیین محور کسب درآمد توسّط سهامداران آیا هیأت مدیره شرکت مى تواند بدون اخذ اجازه از سهامداران، نسبت به کسر زکات شرعى محصولات کشاورزى اقدام نماید؟

پاسخ :باید به سهامداران تذکر دهند، اگر آنها خودشان اقدام نکردند، ما به شما اجازه مى دهیم که زکات را به صاحبانش برسانید.

منبع: سایت ویرتا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی .

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام جامع زکات

ویژه نامه احکام جامع سایت ویرتا