ویرتا

آزادی در پرواز هست نه در انتخاب قفس (تصویر نوشته)

۲۰ خرداد ۱۳۹۶

 

 

 

 

آزادی در پرواز هست نه در انتخاب قفس َ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتي‏ كانَتْ عَلَيْهِم و آن پیامبر (حضرت محمد (ص))  بار گرانشان را از دوششان برمى‏ دارد و بند  و  خانومجيرهایشان را مى ‏گشايد سوره اعراف آیه 157 پیغمبران آمده اند كه آزادی معنوی بشر را حفظ كنند، یعنی نگذارند شرافت انسان، انسانیت انسان، عقل و وجدان انسان، اسیر شهوت یا خشم یا منفعت طلبی انسان بشود. این معنی آزادی معنوی هست ( شهید مطهری، کتاب آزادی معنوی)

آزادی در پرواز هست نه در انتخاب قفس

َ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتي‏ كانَتْ عَلَيْهِم

و آن پیامبر (حضرت محمد (ص))  بار گرانشان را از دوششان برمى‏ دارد و بند  و  خانومجيرهایشان را مى ‏گشايد

سوره اعراف آیه ۱۵۷

پیغمبران آمده اند كه آزادی معنوی بشر را حفظ كنند، یعنی نگذارند شرافت انسان، انسانیت انسان

عقل و وجدان انسان، اسیر شهوت یا خشم یا منفعت طلبی انسان بشود. این معنی آزادی معنوی هست

( شهید مطهری، کتاب آزادی معنوی)