ویرتا

آرزویی که به گور بردند

۳ آذر ۱۳۹۶


اسکناس داعش!

اسکناسی که نیروهای فاطمیون از جیب داعشی ها در آوردند. اینا باور کرده بودند  دولت هستند و سال ها حکومت خواهند کرد و پول مخصوص چاپ کردند.

جنس اسکناس ها از همون جنس اسکناس واقعی است ولی بدون نخ و همان شعارها و نمادهای رایج دولت جعلی داعش  را روی آن چاپ کردند.