ویرتا

آثار روان شناختى زيارت در سلامت روانى و زندگى انسان

۱۹ آبان ۱۳۹۶


آثار روان شناختى زيارت در سلامت روانى و زندگى انسان
– صفحه

سال
بیست و سوم
/
شماره پیاپی
۲۰۵
/
صفحه
۱۳-۳۰

چکیده :

از جمله مناسك دينى مسلمانان، از زمان بناى خانه كعبه، زيارت است. از آنجا كه اسلام مكتبى جامع و واقع گرا بوده و به همه جوانب نيازهاى انسان، اعم از دنيايى و آخرتى، جسمى و روحى، عقلى و فكرى، احساسى و عاطفى، فردى و اجتماعى توجه كرده است، برخى از انديشمندان بر اين باورند كه زيارت تأثير انكار ناپذيرى بر سلامت روح و جسم زائر دارد. ساز و كار اين تأثير را مى توان اين گونه تبيين كرد: چون زيارت تركيبى از گرايش و شناخت بوده و خاستگاه اصلى آن در قلب انسان است، از اين طريق شوق و اراده انسان را جهت داده، تأثيراتى بر رفتار انسان مى گذارد.
در پژوهش حاضر، ضمن تعريف «زيارت»، اماكن زيارتى و اشاره به الگوهاى روان شناسى، با تجزيه و تحليل مبانى روان شناختى زيارت و تأثيرات شناختى، عاطفى و رفتارى آن، به آثار محيط هاى مذهبى در رشد روحى و روانى، آرامش، تقويت اميد، كاهش اضطراب، زمينه سازى براى توبه، كاهش جرم و انحراف، حمايت اجتماعى و الگوپذيرى در انسان اشاره شده است.
کلیدواژه‌های مقاله :
روان شناسی، سلامتی، سبک زندگی، انسان، زیارت